CPMS News Ticker

 • บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด

  บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด ถือกำเนิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มคนไทย เมื่อ16 มิถุนายน 2547 เป็นการลดองค์กรลง โดยผู้บริหารเป็นผู้วางแผนการให้บริการ ปฏิบัติงาน / ติดตามผล ด้วยทีมงานที่มีประสิทฺธิภาพ และ ประสบการณ์สูง ตลอดจนต้องการให้งานบริการได้มาตรฐานสากล เทียบเท่ากับต่างประเทศ ในราคาย่อมเยาว์ และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 • บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด

  มี นายแพทย์ โกเมน กุจะพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการให้บริการในโรงงานผลิตและสถานประกอบอาหารทั่วไป บริษัทฯ ได้รับอนุญาตการครอบครองวัตถุอันตรายจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อ.ย.) อีกทั้งยังใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 • ศูนย์ตาคลี จ. นครสวรรค์

  41/7 ม.7 ต.หนองหม้อ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์
  โทร 081-904-6762 , 081-449-3894

   

  สาขาปากช่อง 

  เลขที่ 176/43 หมู่18 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
  โทร. 044-328-873, 08-1120-2039, 08-1904-6762